Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce

W dniu 22 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Pełczyce  została podpisana umowa o dofinansowanie  operacji: „Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce”. W  bieżącym roku trwały prace budowlane oraz zostały podjęte inne działania, w tym  promocyjne w ramach projektu.

Operacja została zrealizowana  w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, w ramach celu „Propagowanie  dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego” obejmującej „Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”.

 Operacja jest współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Morskiego i Rybackiego. 

Beneficjent: Gmina Pełczyce

Kwota dofinansowania: 85.000 zł

Celem operacji jest rozszerzenie i poprawa atrakcyjności turystycznej przestrzeni w obszarze jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce poprzez stworzenie miejsca cumowania łodzi.

W wyniku realizacji operacji  osiągnięto  następujące wskaźniki

- Liczba działań polepszających infrastrukturę  wodną – 1 szt.;

- Liczba operacji w zakresie wspierania i wykorzystywania atutów  środowiska naturalnego na obszarach  rybackich , w tym operacji na rzecz  łagodzenia zmiany klimatu – 1 szt.

W ramach projektu powstało miejsca cumowania łodzi i umocniono  brzegu jeziora Duży Pełcz przy plaży miejskiej w Pełczycach wraz z stabilizacją lustra wody w jeziorze.

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach

Adres: ul.Starogrodzka 12
73-260 Polska
mgok.pelczyce@wp.pl
Telefon: 95 768 50 75
Faks: 95 768 50 75
Telefon komórkowy: 508302057
http://www.mgokpelczyce.pl

 

| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego|

 

Galeria